Avaleht 

Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tunnustusavalduste andmise kord

§1. Korra reguleerimisala

Käesolev kord sätestab Hiiumaa Jahimeeste Seltsi (HJS) AULIIKME MÄRGI ja HJS tänukirja kirjelduse, taotlemise, andmise ja kandmise korra.

§2. Auliikme märk

(1)    Auliikmemärk on HJS kõrgeim autasu.  Auliikme märk antakse füüsilisele isikule HJS poolse erilise ausutsavaldusena.  Auliikme märk antakse kauaaegse ja tulemusrikka töö,  erakordsete teenete või saavutusete eest Hiiumaa jahinduse arendamises.

(2)    Auliikme märk on valmistatud  kahekihilisena mõõtudes 30*30mm.  1. kiht on 925`hõbedast tammepärg, mis on kullatud 24 K kullaga; 2. Kiht on 925`hõbedast HJS vapp, Auliikme märgi kuumemailitud detailid on värvilise töötlusega.

(3)    Samalaadsete teenete eest antakse auliikme märk isikule üks kord elus.

(4)    Aumärgile lisatakse tunnistus, millele on kantud HJS logo ja nimi, auliikme

nimi ja nimetuse omistamise aasta.

§3. Tänukiri „Kuldhirv“

(1)    Tänukiri „Kuldhirv“ antakse füüsilisele isikule või juriidilisele isikule tunnustusena HJS- i hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

(2)    Tänukirja „Kuldhirv“ blanketile (formaat A4) kirjutatakse tänukirja saaja nimi ja andmise põhjus.

 §4. Auliikme märgi ja tänukirja taotlemine ja kätteandmine

(1)    Taotlusi auliikme märgi ja tänukirja andmiseks on õigus esitada igal HJS liikmel:

(2)    Auliikme märgi ja tänukirja taotlused esitatakse kirjalikult tegevjuhile.

1.    Taotluses märgitakse: tunnustamiseks esitatava isiku nimi

2.    Tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus

3.    Tunnustusavalduse nimetus

4.    Tänukirja kavandatav kätteandmise aeg ja koht

5.    Taotluse esitaja nimi

§5. Auliikmemärgi ja tänukirja andmise otsustamine   ja kätteandmine

(1)    Tegevjuht võtab nõuetekohaselt esitatud auliikme märgi ja tänukirja taotlused vastu ja esitab need HJS juhatusele.

(2)    Auliikme märgi ja tänukirja andmise otsustab juhatus

(3)    Auliikme märk antakse kätte volinike koosolekul. Juhatus võib otsustada aumärgi kätteandmise mingil muul ajal.

(4)    Tänukiri antakse kätte volinike koosolekul, pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul sündmusel.

 

§6. Avalikustamine

(1)     Auliikmed on liikmemaksetest vabastatud

(2)    Auliikme staatus registreeritakse selleks avatud auliikmete raamatus, kuhu  tehakse sissekanne inimese nime, tema teenete ja aunimetuse andmise kuupäevaga

(3)    Auliikmed ja tänukirja saajad avalikustatakse HJS kodulehel.

(4)    Auliikme staatus on eluaegne.

 

 
HJS Juhatus
Tegevjuhi vastuvõtuajad
  • esmaspäeval 09.00 - 17.00
  • reedel 09.00 - 17.00