pÕhikiri

HIIUMAA JAHIMEESTE SELTSI PÕHIKIRI


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Hiiumaa Jahimeeste Selts on Eesti Vabariigis jahindusega tegelevate vabatahtlikult liitunud
füüsiliste isikute ja juriidiliste isikute ühendus. Selts on 18. märtsil 1957. aastal asutatud Hiiumaa
Jahimeeste Seltsi õigusjärglane.
1.2. Hiiumaa Jahimeeste Selts on mittetulundusühing (edaspidi nimetatud – Selts).
1.3. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, kes omab oma lippu, vappi, sümboolikat, pitsatit, pangaarvet ja
lühendit HJS.
1.4. Seltsi aadress on Väike-Tiigi 8, 92411 Kärdla, Hiiumaa vald.
1.5. Seltsi eesmärgiks on oma liikmete huvide ja õiguste esindamine jahindusalases tegevuses ning Hiiu
maakonna jahimehi koondades oma liikmete ühistegevuse kaudu loodust säästva ning
rekreatsioonivõimalusi pakkuva jahipidamise ja jahindusalase koolituse korraldamine ja jahinduskultuuri
arendamine.
1.6. Seltsi struktuuri moodustavad mittetulundusühinguna liikmeks olevad jahiseltsid ja jahtkonnad
osakonna tähenduses, kes tegelevad neile lepinguga kasutamiseks kinnitatud jahipiirkonnas
jahindusalase tegevusega.
1.7. Seltsi eesmärk on oma majandusliku tegevuse kaudu seltsi põhikirjaliste eesmärkide täitmine. Selts
ei tegutse majandusliku tulu saamise eesmärgil.
1.8. Seltsi majandusaasta algab 01. märtsil ja lõpeb veebruarikuu viimasel päeval.
2. SELTSI ÜLESANDED EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS
2.1. Seltsi põhilised ülesanded oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on:
2.1.1. jahimajanduse arendamine teaduslikel alustel tagades oma tegevusega tasakaalu ulukite
arvukuse ja ühiskonna huvide vahel;
2.1.2. ulukihoolde ja ulukiloenduse ning muude ulukitega seotud tegevuste korraldamine, jahikultuuri
tõstmine, jahinduslaste koolituste, ühisürituste ja jahispordialaste ürituste korraldamine, jahikülaliste
vastuvõtmine, jahiturismi korraldamine, transpordi- ja majutusteenuste osutamine ning toitlustamine;
2.1.3. jahindusega seotud dokumentide väljastamine ning sellekohaste registrite pidamine;
2.1.4. jahialase teabe kogumine ja levitamine;
2.1.5. liikmeskonnale abi osutamine jahitarvetega varustamisel;
2.1.6. jahijärelevalvele kaasaaitamine ja koostöö vastavate organisatsioonidega;
2.1.7. maaomanike või -valdajatega lepingute sõlmimine maade jahimaana kasutamise võimaluste ja
tingimuste kohta;
2.1.8. avalikkuse igakülgne teavitamine Seltsi tegevusest;

2.1.9. lasketiiru ja laskepaiga pidamine;
2.1.10. laskespordi arendamine;
2.1.11. relvade laenutamine ja laskemoona müük lasketiirus;
2.1.12. relvade ja laskemoona hoidmine teenusena;
2.1.13. osavõtt looduskaitsealasest tegevusest ja maaelu korraldamisest;
2.1.14. oma liikmete esindamine teistes asutustes ja organisatsioonides, koostöö arendamine relvi
omavate struktuuriüksustega ning teiste riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega.
3. SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Seltsi liikmeks võivad olla kõik Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust omavad füüsilised isikud ja
juriidilised isikud, kelle üheks põhikirjaliseks tegevuseks on jahindus, kes tunnustavad Seltsi põhikirja
ning vastavad Seltsi põhikirjas toodud tingimustele.
3.2. Seltsi liikmeks võetakse vastu juhatuse otsusega selleks soovi avaldanud isiku kirjaliku avalduse
alusel. Juhatus teeb otsuse 1 kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Seltsi füüsilisest isikust liige võib
kuuluda erinevatesse jahindusorganisatsioonidesse ja jahtkondadesse.
3.3. Seltsi füüsilisest isikust liikmeks astuda soovijal peab olema Seltsi kahe liikme kirjalik soovitus ja
selle jahtkonna nõusolek, millisesse ta soovib kuuluda.
3.4. Seltsi juriidilisest isikust liikmeks astuda soovija peab avaldusele lisama oma organisatsiooni
juhtorgani kirjaliku otsuse Seltsi liikmeks astumise kohta ning nimekirja oma Eesti Vabariigis kehtivat
jahitunnistust omavatest füüsilistest liikmetest.
3.5. Seltsi liikmeks astumisel on Seltsi liige kohustatud tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu
vastavalt juhatuse poolt füüsilisele isikule ja juriidilisele isikule kehtestatud määradele.
3.6. Jahtkonna juhatus kontrollib füüsilisest isikust avaldaja vastavust sisekorra eeskirjadega
kehtestatud nõuetele.
3.7. Liikmeskonnast väljaastumise soovist teatab Seltsi liige kirjalikult juhatusele vähemalt üks kuu ette.
3.8. Liikme soovi korral Seltsist lahkumise otsustab juhatus 1 kuu jooksul arvates sellekohase avalduse
saamisest.
3.9. Nii füüsilise kui juriidilise liikme võib liikmeskonnast välja arvata Seltsi juhatuse otsusega, füüsilisest
isikust liikme jahtkonna üldkoosoleku ettepanekul. Välja arvamise aluseks on:
3.9.1. kui ta ei tasu kehtestatud liikmemaksu ühe kuu jooksul arvates majandusaasta algusest;
3.9.2. kui liige ei täida Seltsi põhikirjas sätestatud kohustusi;
3.9.3. kui liige ei vasta põhikirjas Seltsi liikmetele esitatud tingimustele;
3.9.4. kui liige tekitab oma tegevuse või tegevusetusega olulist kahju Seltsi tegevusele ja/või mainele;
3.9.5. kui liige on jämedalt rikkunud jahipidamise eeskirju.
3.10. Seltsi liikmest väljaarvamise otsus peab sisaldama põhjenduse Seltsi liikmest väljaarvamise kohta.

3.11. Seltsi liikmel või liikmeks astuda soovijal on õigus kolmekümne (30) päeva jooksul alates Seltsi
juhatuse vastava otsuse kättesaamisest edasi kaevata Seltsi volinike koosolekule Seltsi juhatuse otsuse
peale tema Seltsi liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või Seltsist väljaarvamise kohta.
3.12. Seltsi liikmelisusest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamist ei saa Seltsi liige edasi anda, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.
3.13. Seltsi liikmel on õigus:
3.13.1. valida ja olla valitud, juriidilistel isikutel esitada oma esindajad (volinikud), Seltsi või jahtkonna
juhtimisorganitesse ning Seltsi kontrollorganitesse;
3.13.2. füüsilistel isikutel võtta osa otsustava hääleõigusega jahtkonna üldkoosolekutest, juriidiliste
isikute esindajatel Seltsi volikogu koosolekutest;
3.13.3. saada Seltsi organitelt täielikku informatsiooni seltsi tegevusest, tutvuda volinike koosolekute ja
juhatuse otsuste ning protokollidega;
3.13.4. pidada jahti jahtkonnale kinnitatud jahipiirkonnas selleks vajalike jahidokumentide olemasolul ja
jahtkonnavaheliste kokkulepete alusel teistes jahipiirkondades;
3.13.5. osaleda Seltsi tegevuses, samuti säilitades liikmelisuse peatada jahimajanduslik tegevus
mõjuvatel põhjustel (kaitseväe teenistus, haigus, pikaajaline lähetus jne.) .Tegevuse peatamine ja selle
taastamine vormistatakse HJS juhatuse otsusega jahtkonna üldkoosoleku otsuse alusel. Tegevuse
peatamisel tuleb iga-aastane liikmemaks tasuda.
3.14. Seltsi liige on kohustatud:
3.14.1. oma tegevuses järgima Seltsi põhikirja ja kehtivat seadusandlust, täitma volinike koosoleku ja
teiste juhtimis- ning kontrollorganite otsuseid ning Seltsi sisekorra ja jahtkonna kodukorra nõudeid ja
kohustusi;
3.14.2. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Seltsi vara;
3.14.3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksud, sihtotstarbelised maksed Seltsi juhtorganite
poolt kinnitatud suuruses ning tähtajal;
3.14.4. tasuma õigeaegselt Seltsi igapäevase (majandus) tegevuse raamest väljuvate toimingutega
seotud täiendavaid kohustusi, mis on Seltsi liikmetele kehtestatud volinike koosoleku otsusega. Seltsi
igapäevase tegevusega seotud täiendavaid mitterahalisi kohustusi võib Seltsi liikmetele kehtestada
juhatuse otsusega;
3.14 5. juriidiline isik esitab iga aasta 1.aprilli seisuga Seltsi juhatusele nimekirja oma Eesti Vabariigis
kehtivat jahitunnistust omavatest füüsilises isikust liikmetest;
3.14.6. jahil olles olema distsiplineeritud ja võtma tarvitusele kõik ettevaatusabinõud õnnetuse
vältimiseks.
3.15. Seltsi liikme kohustuste täitmise ja jahipidamiseeskirjadest kinnipidamise eest vastutab iga liige
individuaalselt. Korduvate kohustuste mittetäitmise korral arvatakse liige Seltsist välja.
3.16. Seltsi liikmed on oma õiguste ja kohustuste realiseerimisel võrdõiguslikud, sõltumata positsioonist
Seltsis või ühiskonnas.

3.17. Seltsi liikmelisusest tulenevad varalised ning mittevaralised õigused lõpevad alates päevast, mil
seltsi liige loetakse Seltsist väljaastunuks või väljaarvatuks.
4. SELTSI VARA
4.1. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.
4.2. Seltsi vara moodustub:
4.2.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
4.2.2. rahaliselt hinnatavatest annetustest ja eraldistest;
4.2.3. Seltsi tegevusest saadavast tulust;
4.2.4. vallas- ja kinnisvarast, milline on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
4.3. Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, liikme vastutus on piiratud tasutud
liikmemaksu suurusega.
4.4. Jahtkondade kasutuses olevat Seltsi põhivara haldab ja käsutab jahtkonna juhatus, võõrandamise
õiguseta, vastavalt vara kasutusse andmise lepingule.
5. JUHTIMINE
5.1. Seltsi juhtivateks organiteks on:
5.1.1. volinike koosolek üldkoosoleku ülesannetes;
5.1.2. juhatus;
5.1.3. jahtkondade juhatused.
6. VOLINIKE KOOSOLEK
6.1. Volinike koosolek, on käesolevas põhikirjas sätestatud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid täitev
kõrgeim esindusorgan, mille viivad läbi Seltsi liikmete poolt valitud volinikud. Volinikud valitakse üheks
aastaks arvestusega viis volinikku iga jahtkonna ja iga juriidilise isiku kohta. Voliniku volitused lõpevad
ennetähtaegselt, kui ta arvatakse välja seltsi liikmeskonnast. Voliniku volituste ennetähtaegsel
lõppemisel jätkab volikogu vähenenud koosseisuga kuni järgmiste volinike valimisteni. Kui volinik ei saa
mõjuvatel põhjustel volinike koosolekust osa võtta, võib ta oma volitused üle anda samast jahtkonnast
valitud volinikule lihtkirjaliku volituse alusel.
Volinike koosoleku pädevusse kuulub:
6.1.1. põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine;
6.1.2. Seltsi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
6.1.3. jahtkondade jahimajanduslikuks tegevuseks jahipiirkondade kinnitamine, jahtkondade
moodustamine või liitmine;

6.1.4. majandusaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
6.1.5. juhatuse tegevusaruande, majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
6.1.6. revisjonikomisjoni liikmete ja juhatuse liikmete kinnitamine;
6.1.7. vajadusel auditi määramine;
6.1.8. sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise korra kehtestamine;
6.1.9. sisekorraeeskirjade kinnitamine
6.1.10. Seltsi igapäevase (majandus)tegevuse raamest väljuvate toimingutega seotud täiendavate
kohustuste kehtestamine;
6.1.11. Seltsi igapäevase tegevuse raamest väljuvate toimingute, investeeringute ja tehingute tegemise
ning Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja põhivara võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine
ning vastavate tingimuste kehtestamine;
6.1.12. Seltsi juhtivate organite kohta esitatud kaebuste ja pretensioonide läbivaatamine, sealhulgas
kaebuste arutamine Seltsi liikmeks vastuvõtmise keeldumise või Seltsi liikmest väljaarvamise kohta;
6.1.13. järelevalve Seltsi juhatuse tegevuse üle ja sellele hinnangu andmine;
6.1.14. Seltsi töötajate koosseisude kinnitamine;
6.1.15. muude küsimuste lahendamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud juhatuse või mõne
teise organi pädevusse.
6.2. Üldkoosoleku pädevuses olevate otsuste volinike koosoleku pädevuses andmine ei välista ega piira
üldkoosoleku kokkukutsumist Seltsi liikmete poolt kui see on vajalik Seltsi põhimõtteliste küsimuste
arutamiseks.
6.3. Seltsi volinike koosolek võib vastavalt oma pädevusele Seltsi tegevuse juhtimiseks moodustada:
6.3.1. Seltsi piirkondlikke jahtkondi (osakonna tähenduses), millel on oma juhatus ja alaeelarve Seltsi
üldeelarve koosseisus;
6.3.2. Seltsi alalisi või ajutisi töörühmi, komisjone ning teisi tööorganeid;
6.3.3. asutada juriidilisi isikuid.
6.4. Volinike koosoleku kutsub kokku juhatus, mitte harvemini kui üks kord aastas. Koosoleku
toimumisaeg ja päevakord teatatakse liikmetele vähemalt 10 päeva ette. Seltsi juhatus peab volinike
koosoleku kutsuma kokku ka juhul, kui seda nõuab kirjalikult põhjust ära näidates vähemalt 1/3
volinikest, 1/10 Seltsi liikmetest või revisjonikomisjon. Koosolekut juhatab volinike poolt valitud juhataja.
6.5. Koosoleku otsused võetakse vastu, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest
volinikest.
6.6. Otsused punkides 6.1.1 ja 6.1.2 sätestatud küsimustes võetakse vastu, kui selle poolt hääletavad üle
2/3 koosolekul osalevatest volinikest.
6.7. Volinike koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poolte volinikest.

6.8. Volikogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad
kirjalikult kõik volikogu liikmed.
7. JUHATUS
7.1. Juhatus on volinike koosoleku poolt määratud 5-12 liikmeline organ, kes lähtuvalt volinike
koosoleku poolt antud suunistest ning kinnitatud tegevuskavast juhib Seltsi.
7.2. Juhatuse kinnitab volinike koosolek ja see moodustub jahtkondade üldkoosolekute poolt valitud ja
juriidiliste isikute poolt esitatud kandidaatidest. Iga jahtkond ja juriidiline isik esitab ühe kandidaadi.
7.3. Juhatuse tööd juhib juhatuse liikmete poolt valitud juhatuse esimees.
7.4. Juhatuse volituste tähtaeg on kolm aastat.
7.5. Juhatus korraldab volinike koosoleku otsuste täitmist ja jooksvat asjaajamist vastavalt kehtivale
seadusandlusele, korraldab aruandlust ja raamatupidamist, peab liikmete arvestust ning täidab muid
Seltsi tegevusest tulenevaid ülesandeid.
7.6. Esitab tegevusaruande ja majandusaasta aruande ning järgmise perioodi eelarve eelnõu
kinnitamiseks volinike koosolekule.
7.7. Juhatuse esimees või tegevjuht juhatuse poolt kinnitatud volituse alusel, sõlmib, muudab ja
lõpetab töölepinguid või muid töösuhteid reguleerivaid lepinguid, kinnitatud koosseisude ja eelarve
piires kinnitatud koosseisude ja eelarve piires.
7.8. Juhatuse töövorm on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse
liikmetest. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad
kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul
osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte jagunemisel võrdselt, jääb otsustavaks juhatuse
esimehe poolt antud hääl.
7.9. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui
neli korda aastas.
7.10. Juhatuse esimehe puudumisel asendab teda vanim juhatuse liige.
7.11. Juhatuse liikmed esindavad Seltsi õigustoimingutes kahekaupa koos juhatuse volituse alusel.
8. JAHTKOND
8.1. Seltsi füüsilisest isikust liikmed jagunevad Seltsi osakonnaks olevatesse jahtkondadesse. Iga
jahtkond tegutseb talle lepinguga kinnitatud jahipiirkonnas vastavalt jahipiirkonna kasutusõiguse loale.
Seltsi osakonnana tegutsev jahtkond ei ole iseseisev juriidiline isik.
8.2. Jahtkonna tegevuse korraldamise vorm on jahtkonna üldkoosolek, kes kinnitab kooskõlas Seltsi
sisekorraeeskirjadega jahtkonna kodukorra.

8.3. Jahtkonna üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas ja on otsustusvõimeline, kui kohal on üle
poole liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
8.4. Jahtkonna üldkoosolek valib oma liikmete hulgast kolmeks tegevusaastaks vähemalt
kolmeliikmelise juhatuse ja juhatuse esimehe, keda nimetatakse jahtkonna vanemaks ning volinikud
üheks aastaks Seltsi üldkoosolekule.
8.5. Jahtkonna üldkoosolek kinnitab igaks majandusaastaks tegevuskava ja eelarve, milline on Seltsi
aastaeelarve osa.
8.6. Jahtkonna juhatuse liikme kutsub tagasi jahtkonna üldkoosolek.
8.7. Jahtkonna üldkoosoleku kutsub kokku jahtkonna vanem või kutsutakse kokku 1/3 jahtkonna
liikmete kirjaliku avalduse alusel.
8.8. Jahtkonnale kinnitatud jahipiirkonnas “Jahimaana kasutamise võimaluste ja jahipidamise
tingimuste lepingu” sõlmimise õigus on jahtkonna vanemal.
9. JÄRELEVALVE
9.1. Volinike koosolek teostab järelvalvet oma pädevuse piirides Seltsi teiste organite tegevuse üle,
kusjuures selle ülesande täitmiseks võib volinike koosolek määrata täiendava revisjoni või
audiitorkontrolli.
9.2. Seltsi sisekontrolli organ on volinike koosoleku poolt kolmeks aastaks valitud revisjonikomisjon.
Revisjonikomisjoni liikmed ei tohi olla Seltsi juhatuse liikmed ega selle koosseisulised töötajad.
9.3. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi kontrolli läbiviimiseks
vajalike dokumentidega nii Seltsi kui jahtkondade tasemel.
9.4. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik volinike koosoleku ees.
10. MUUD KÜSIMUSED
10.1. Seltsi tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud alustel.
10.2. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
10.3. Seltsi likvideerimisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara
õigustatud isikute vahel volinike koosoleku otsusega määratud ulatuses.
10.4. Hiiumaa Jahimeeste Seltsi 13.06.2014 a
. volinike koosoleku otsusega kinnitatud põhikiri
tunnistatakse kehtetuks.
Käesolev mittetulundusühingu Hiiumaa Jahimeeste Seltsi põhikiri on vastu võetud volinike koosolekul
17. juunil. 2022. a.

 

Võta ühendust

Kontakt

Aadress: Väike-Tiigi 8 Kärdla, 92411 | Hiiu mk.

Telefon: +37 2508 8618

Fax: +37 2508 8618

E-mail: hiiu.jahindus@gmail.com

A/a IBAN: EE621010602007032003