sisekorra-eeskiri

Kinnitatud HJS volinike koosolekul 16.07.2021

HIIUMAA JAHIMEESTE SELTSI SISEKORRA EESKIRI

  1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Hiiumaa Jahimeeste Seltsi sisekorra eeskiri on seltsi liikmete kokkulepe seltsi organite ja liikmete vahelisel suhtlemisel, seltsi juhtimisel ja majandamisel, jahtide korraldamisel ning jahieetika ja heade jahitavade järgimisel. Käesolev sisekorra eeskiri on kohustuslik kõikidele seltsi liikmetele. Sisekorra eeskirjaga kooskõlas kehtestab iga jahtkond endale kodukorra, kus on toodud konkreetses jahtkonnas kehtivad ühistegevuse reeglid.

1.2.  Hiiumaa Jahimeeste Selts (edaspidi HJS ) tegutseb HJS põhikirja alusel. HJS-i asukoht on Väike-Tiigi 8 Kärdla, Eesti Vabariik. HJS-il on oma lipp ja sümboolika. HJS võib omandada osalust teistes juriidilistes isikutes, kui see on vajalik HJS-i põhikirjaliste tegevuste täitmiseks.

 2. Hiiumaa Jahimeeste Seltsi juhtimine

 2.1.  HJS -i juhtorganid on volinike koosolek (üldkoosoleku volitustes), juhatus, jahtkondade juhatused ja revisjonikomisjon.

HJS-i volinike koosolek ja juhatus võivad moodustada nõuandva õigusega komisjone ja töögruppe, kes ei oma HJS-i organi õiguslikku seisundit. HJS-i organid lähtuvad oma tegevuses Seltsi põhikirjast, jahindust reguleerivatest õigusaktidest, jahipiirkonna kasutusõiguse loa tingimustest, sealhulgas HJS-i organite õigusaktidest ning otsustest ja käesolevast sisekorra eeskirjast. HJS-i organid võivad oma tegevuse korraldamiseks võtta vastu reglemendi.

 2.2.  HJS-I organitesse kuulumise eest ja HJS-i organis kohustuste täitmise eest ei maksta tasu, kui HJS-i juhatus ei otsusta teisiti.

 2.3.  Töölepinguid või muid töösuhteid reguleerivaid lepinguid sõlmib, muudab ja lõpetab juhatuse esimees või tegevdirektor juhatuse poolt kinnitatud volikirja alusel, kinnitatud koosseisude ja eelarve piires.

 3. Jahtkonnad

 3.1.  Jahtkond on HJS-i struktuuri kuuluv seltsi liikmete vabatahtlik ühendus.

3.2.  Jahtkond ei ole iseseisev juriidiline isik. HJS-i ja jahtkondade vaheliste õiguste ja kohustuste jaotamise kehtestab HJS- i juhatus, volinike koosolek ja teised selleks õigust omavad organisatsioonid. Jahtkondade põhiülesandeks on oma liikmetele jahipidamise võimaldamine kooskõlas jahimaade kasutamise lepingu ja kõrgemalseisvate organite korraldustega. Selleks jagab jahtkonna juhatus ülesanded jahimeeste vahel, kontrollib nende täitmist ja esitab jahtkonna tegevuse kohta andmed HJS-ile.

 3.3.  Jahtkonna kõrgeimaks organiks on jahtkonna üldkoosolek, mis toimub vastavalt praktilisele vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole liikmeskonnast.

 3.4.  Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib jahtkonna tööd üldkoosoleku poolt valitud jahtkonna juhatus eesotsas jahtkonna vanemaga.

Juhatuse koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele. Jahtkonna juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poolte juhatuse liikmetest s.h. jahtkonna vanem.

 3.5.  Nii üldkoosoleku, kui ka juhatuse koosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Kõik koosolekud protokollitakse ja protokollid allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt. Koosoleku protokollide originaalid säilitatakse jahtkonnas vähemalt kolm aastat.

 3.6.  Jahtkonna juhatuse koosoleku või üldkoosoleku otsustest, mis puudutavad karistusi või piiranguid jahipidamisel nii ajaliselt kui liigiliselt, saadetakse HJS-le väljavõtted.

 3.7.  Jahtkonna juhatus korraldab jahtkonna liikmete ühisjahte, organiseerib jahtkonna tegevust,  lähtudes võrdse suhtumise printsiibist, arvestades seejuures liikmete osavõttu jahtkonna ees seisvate ülesannete täitmisest.

 3.8.  Jahtkonna liikmete omavahelist suhtlemist ja töökorraldust täpsustatakse jahtkondade kodukordades.

 4. HJS-I liikme õigused ja kohustused

 4.1.  Võtta osa HJS-i organite koosolekutest.

 4.2.  Valida ja olla valitud HJS-i juhtimis ja kontrollorganitesse.

 4.3.  Olla ära kuulatud HJS-i organeis.

 4.4.  Esitada ettepanekuid küsimuse võtmiseks HJS-i organi koosoleku päevakorda.

 4.5.  Saada HJS- ilt oma õigustele kaitset.

4.6.  Saada HJS-i jahtkonna juhtorganitelt seltsi ja jahtkonna tegevusest informatsiooni.

 4.7.  Tutvuda HJS-i juht- ja kontrollorganite koosolekute protokollide ning otsustega ja saada neist väljavõtteid.

 4.8.  Pidada jahti jahtkonnale kinnitatud alal.

 4.9. Iga HJS liige peab kinni pidama seltsi põhikirjast, jahiseadusest, jahieeskirjadest, käesolevast sisekorra eeskirjast ja teistest jahinduslikest õigusaktidest.

 4.10. Tasuma Seltsi põhikirjas ettenähtud tähtajaks liikmemaksu. Ühest jahtkonnast teise siirdumisel sisseastumis- ja liikmemaksu teistkordselt ei võeta, kui need on varem tasutud.

 4.11. Osalema korraldatavates ühisjahtides ning ulukihoolde töödel.

 4.12. Iga jahimehe kohuseks on seaduslikus korras kehtestatud jahiulukite seireandmete kogumine, vastavate ankeetide ja küsitluslehtede täitmine ning sellekohase teabe kogumisele kaasa aitamine.

 

5. Jahilubade väljastamise, tagastamise ja säilitamise kord

 5.1  Jahilubasid väljastatakse Eesti Jahimeeste Seltsi jahilubade infosüsteemis JAHIS. Jahiluba võib olla paber- või elektroonilises vormis.

 5.2  Jahilubasid väljastavad jahtkonna vanemad, HJS tegevdirektor või HJS juhatuse esimees. HJS tegevdirektor või HJS juhatuse esimees väljastab külalisjahimeestele ja jahituristidele jahiloa ainult kokkuleppel jahtkonna vanemaga.

 5.3.  HJS liikmetele väljastatakse liikmemaksu tasumisel väikeuluki küttimise luba, mis annab õiguse küttida linde ja väikeulukeid jooksval majandusaastal, vastavalt kehtivatele jahieeskirjadele oma jahtkonnale kinnitatud jahipiirkonnas ja linde kuni 200 m kaugusel merepiirist kõigis teistes HJS jahipiirkondades.

 5.4 Jahimees on kohustatud tagastama talle väljastatud pabervormis jahiloa Seltsile kümne päeva jooksul peale uluki küttimist või realiseerimata jahiloale märgitud tähtaja lõppemist.  Paberjahiloa kaotamise või hävimise korral teavitama sellest Seltsi kirjalikult 10 päeva jooksul arvates teada saamisest.

 5.5.  Külalisjahimeestele ja jahituristidele väljastatakse ulukiküttimise luba väikeulukitele ja lindudele kuni 30 päevaks.

 5.6.  Külalisjahimehed  ja jahituristid võivad HJS rendijahipiirkonnas liikuda ainult koos jahisaatjaga, kes vastutab jahi seadusliku läbiviimise eest.

 5.7.  Jahimehed, kes ei ole HJS liikmed, võivad jahti pidada jahikülalisena või jahituristina.

 5.8.  Jahtkonna juhatusel ja tegevdirektoril on õigus piirata jahimehele antavate lubade arvu ulukijahiks või nende väljaandmine üldse keelata, olenevalt jahimehe osavõtust jahtkonna üritustest, jahimajanduslikest töödest, jahimehe käitumisest, distsipliinist, jne.

 5.9.  Jahilubade väljaandmiseks ja tagastamiseks kehtestatud korra täitmise eest vastutab HJS juhatus koos jahilubade väljastajaga.

 5.10 Tunnistada kehtetuks HJS sisekorra eeskiri, kinnitatut HJS volinike koosolekul 13.06.2014.

 Käesolev Hiiumaa Jahimeeste Seltsi sisekorra eeskiri on vastu võetud ja kinnitatud volinike koosolekul 16.07.2021.

 

Võta ühendust

Kontakt

Aadress: Väike-Tiigi 8 Kärdla, 92411 | Hiiu mk.

Telefon: +37 2508 8618

Fax: +37 2508 8618

E-mail: hiiu.jahindus@gmail.com

A/a IBAN: EE621010602007032003